/ STATISTICS
18.11.2023 . 2023 / Eurasia. RKF Presidents Cup 2023
03.10.2023 13:26
/ AUSTRALIAN SHEPHERD      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 2 2 4
/Working class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Veteran class 2 0 2
/Total: 7 7 14
       
/ AUSTRALIAN CATTLE DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 0 1
/Intermediate class 0 3 3
/Open class 3 3 6
/Champion class 1 0 1
/Veteran class 1 1 2
/Total: 6 8 14
       
/ AUSTRALIAN TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ AUSTRALIAN SILKY TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 2 3
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 2 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 3 5 8
       
/ AKITA      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 0 2 2
/Champion class 2 1 3
/Total: 3 4 7
       
/ ALASKAN MALAMUTE      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Open class 2 0 2
/Champion class 1 2 3
/Total: 4 2 6
       
/ AMERICAN AKITA      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 3 2 5
/Intermediate class 2 2 4
/Open class 2 0 2
/Champion class 1 1 2
/Total: 8 5 13
       
XL/ AMERICAN BULLY XL      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ AMERICAN BULLY CLASSIC      
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ AMERICAN BULLY POCKET      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ AMERICAN BULLDOG      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ AMERICAN HAIRLESS TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 1 2
/Champion class 1 0 1
/Total: 4 3 7
       
/ AMERICAN COCKER SPANIEL      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 0 1 1
/Veteran class 0 1 1
/Total: 0 5 5
       
/ AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 4 4
/Puppy class 1 3 4
/Junior class 2 3 5
/Intermediate class 2 2 4
/Open class 3 3 6
/Champion class 1 1 2
/Total: 9 16 25
       
/ ENGLISH COCKER SPANIEL      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 1 2
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 0 2
/Champion class 2 1 3
/Total: 6 2 8
       
/ ENGLISH POINTER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 2 1 3
/Open class 1 1 2
/Total: 3 2 5
       
/ ENGLISH SETTER      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 1 2
/Champion class 1 1 2
/Total: 4 2 6
       
/ ENGLISH SPRINGER SPANIEL      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 2 1 3
/Open class 2 3 5
/Champion class 2 2 4
/Veteran class 1 2 3
/Total: 8 11 19
       
/ ENGLISH TOY TERRIER (BLACK & TAN)      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 2 3
       
/ APPENZELL CATTLE DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Total: 1 1 2
       
/ DOGO ARGENTINO      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 0 1 1
/Total: 2 1 3
       
/ AFGHAN HOUND      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Open class 0 2 2
/Total: 0 3 3
       
/ AFFENPINSCHER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Champion class 1 0 1
/Veteran class 0 1 1
/Total: 2 2 4
       
/ BAVARIAN MOUNTAIN SCENT HOUND      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 2 4
/Working class 2 0 2
/Champion class 2 2 4
/Veteran class 0 1 1
/Total: 8 6 14
       
/ BASENJI      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 1 3 4
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 1 3
/Champion class 1 3 4
/Veteran class 1 0 1
/Total: 6 8 14
       
/ BASSET HOUND      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ BEDLINGTON TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 2 3
/Champion class 2 1 3
/Veteran class 0 1 1
/Total: 3 4 7
       
/ WHITE SWISS SHEPHERD DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 2 1 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 3 1 4
       
/ BELGIAN SHEPHERD DOG GROENENDAEL      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Working class 1 0 1
/Total: 2 1 3
       
/ BELGIAN SHEPHERD DOG MALINOIS      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 1 1 2
/Veteran class 0 1 1
/Total: 3 3 6
       
/ BELGIAN SHEPHERD DOG TERVUEREN      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 3 2 5
       
/ GRIFFON BELGE      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 3 3 6
/Total: 4 4 8
       
/ BERNESE MOUNTAIN DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 1 1 2
/Champion class 3 0 3
/Total: 5 2 7
       
/ BIEWER TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 0 2 2
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 5 6
       
/ BEAGLE      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 2 2 4
/Junior class 5 0 5
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 3 5 8
/Working class 2 2 4
/Champion class 2 4 6
/Veteran class 0 2 2
/Total: 15 17 32
       
/ BICHON FRISE      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 2 5 7
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 2 1 3
/Champion class 1 2 3
/Veteran class 0 1 1
/Total: 7 11 18
       
/ BOHEMIAN SHEPHERD DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ GREAT SWISS MOUNTAIN DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ BORDER COLLIE      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 3 1 4
/Intermediate class 0 3 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 4 4 8
       
/ BORDER TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 1 2
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 0 2 2
/Working class 0 1 1
/Champion class 2 0 2
/Total: 4 4 8
       
/ DOGUE DE BORDEAUX      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 0 1 1
/Veteran class 0 1 1
/Total: 1 3 4
       
/ BEARDED COLLIE      
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ BEAUCE SHEEP DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ BOSTON TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 2 0 2
/Junior class 2 1 3
/Open class 2 0 2
/Champion class 1 1 2
/Veteran class 1 0 1
/Total: 8 2 10
       
/ BRITTANY SPANIEL (EPAGNEUL BRETON)      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Working class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 2 1 3
       
/ BRIARD      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 1 2
/Champion class 1 1 2
/Total: 2 2 4
       
/ GRIFFON BRUXELLOIS      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 0 1
/Veteran class 1 0 1
/Total: 3 1 4
       
/ BULLDOG      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 2 3
/Junior class 3 3 6
/Intermediate class 2 2 4
/Open class 2 0 2
/Champion class 0 2 2
/Total: 8 10 18
       
/ BULLMASTIFF      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ MINIATURE BULL TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Veteran class 0 2 2
/Total: 1 3 4
       
/ BULL TERRIER STANDART      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 0 2 2
/Total: 1 4 5
       
/ BOURBONNAIS POINTING DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
-/ WEIMARANER L-H      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
-/ WEIMARANER S-H      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 2 1 3
/Open class 3 1 4
/Champion class 0 1 1
/Total: 5 3 8
       
/ WELSH CORGI CARDIGAN      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 2 3 5
/Intermediate class 0 2 2
/Open class 0 1 1
/Champion class 3 2 5
/Total: 6 10 16
       
/ WELSH CORGI PEMBROKE      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 3 4 7
/Junior class 1 8 9
/Intermediate class 3 4 7
/Open class 5 3 8
/Champion class 6 3 9
/Veteran class 2 0 2
/Total: 20 22 42
       
/ WELSH TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 3 0 3
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 4 2 6
       
-/ HUNGARIAN SHORT-HAIRED POINTER (VIZSLA)      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 3 3
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 0 2 2
/Working class 0 1 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 2 9 11
       
/ WEST HIGHLAND WHITE TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 2 2 4
/Champion class 2 3 5
/Veteran class 0 1 1
/Total: 6 10 16
       
/ VOSTOCHNOEVROPEISKAYA OVCHARKA (EAST EUROPEAN SHEPHERD DOG)      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 1 2
/Champion class 1 0 1
/Total: 4 4 8
       
/ HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Total: 1 1 2
       
-/ DUTCH SHEPHERD DOG SHORT HAIRED      
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ GREYHOUND      
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ DALMATIAN      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 1 2
/Champion class 1 1 2
/Veteran class 1 1 2
/Total: 3 3 6
       
/ DANDIE DINMONT TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 1 2
       
/ JACK RUSSELL TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 2 0 2
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 5 3 8
/Intermediate class 2 2 4
/Open class 2 3 5
/Working class 1 0 1
/Champion class 5 3 8
/Veteran class 1 2 3
/Total: 18 14 32
       
/ DOBERMANN      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 2 3
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 0 2 2
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 0 1 1
/Working class 3 1 4
/Champion class 1 2 3
/Total: 7 10 17
       
/ EURASIER      
/Class /Males /Females /Total
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 0 1 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 3 4
       
/ ZAPADNOSIBIRSKAYA LAIKA (WEST-SIBERIAN LAIKA)      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 0 1
/Open class 0 1 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 2 5
       
/ GOLDEN RETRIEVER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 1 0 1
/Puppy class 1 2 3
/Junior class 3 2 5
/Intermediate class 2 2 4
/Open class 6 1 7
/Working class 2 1 3
/Champion class 2 3 5
/Veteran class 1 0 1
/Total: 18 11 29
       
/ IRISH WOLFHOUND      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 3 4
/Working class 0 1 1
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 5 6
       
/ IRISH RED SETTER      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 2 3 5
/Open class 3 0 3
/Working class 2 0 2
/Champion class 2 2 4
/Veteran class 0 1 1
/Total: 11 7 18
       
/ IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 1 2
/Junior class 1 2 3
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 3 3 6
/Champion class 3 2 5
/Veteran class 1 1 2
/Total: 10 10 20
       
/ IRISH TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 1 0 1
/Intermediate class 1 1 2
/Open class 1 1 2
/Champion class 2 1 3
/Total: 6 4 10
       
/ SPANISH WATER DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 0 1 1
/Total: 0 1 1
       
/ SPANISH MASTIFF      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 1 2
/Total: 3 1 4
       
/ ITALIAN POINTING DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 1 2
/Champion class 0 1 1
/Total: 1 2 3
       
/ ITALIAN CANE CORSO      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 2 3
/Junior class 7 0 7
/Intermediate class 3 3 6
/Open class 1 2 3
/Champion class 6 0 6
/Veteran class 0 1 1
/Total: 18 8 26
       
/ ITALIAN SPINONE      
/Class /Males /Females /Total
/Champion class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ YORKSHIRE TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Junior class 2 3 5
/Intermediate class 4 2 6
/Open class 3 1 4
/Champion class 2 2 4
/Total: 11 9 20
       
/ CAVALIER KING CHARLES SPANIEL      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 3 3 6
/Junior class 6 9 15
/Intermediate class 7 3 10
/Open class 9 5 14
/Champion class 7 3 10
/Veteran class 1 0 1
/Total: 33 24 57
       
/ KAVKAZSKAYA OVCHARKA (CAUCASIAN SHEPHERD DOG)      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Champion class 1 0 1
/Total: 2 0 2
       
/ CAIRN TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 0 2 2
/Junior class 2 3 5
/Open class 2 2 4
/Champion class 2 1 3
/Total: 6 9 15
       
/ KERRY BLUE TERRIER      
/Class /Males /Females /Total
/Baby class 0 1 1
/Puppy class 0 1 1
/Junior class 2 1 3
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 0 2 2
/Champion class 1 4 5
/Total: 4 11 15
       
/ KING CHARLES SPANIEL      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 1 2 3
/Open class 1 1 2
/Champion class 1 1 2
/Total: 4 5 9
       
/ KISHU      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
/ CHINESE CRESTED DOG      
/Class /Males /Females /Total
/Puppy class 1 0 1
/Junior class 1 5 6
/Intermediate class 3 0 3
/Open class 3 0 3
/Champion class 5 1 6
/Veteran class 1 0 1
/Total: 14 6 20
       
/ CLUMBER SPANIEL      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 0 1 1
/Open class 2 1 3
/Champion class 2 0 2
/Total: 4 2 6
       
/ NEDERLANDSE KOOIKERHONDJE      
/Class /Males /Females /Total
/Open class 1 0 1
/Total: 1 0 1
       
-/ COLLIE ROUGH      
/Class /Males /Females /Total
/Junior class 1 1 2
/Intermediate class 0 1 1
/Open class 1 0 1
/Champion class 2 1 3
/Veteran class 1 0 1
/Total: 5 3 8